Anomalous polarization conversion in arrays of ultrathin ferromagnetic nanowires

  • Stashkevich Andrey A.
  • Roussigné Yves
  • Poddubny Alexander N.
  • Chérif S.-M.
  • Zheng Y.
  • Vidal Franck
  • Yagupov Ilya V.
  • Slobozhanyuk Alexei P.
  • Belov Pavel A.
  • Kivshar Yuri S.

ART